March 24, 2015 [email protected]

Meet the Team: Brannan in Cardiff – Computer Cleaning Specialist

Flickr - Anthony Cronin - Ajcronin

Meet the Team: Brannan – Cardiff

Cwrdd â’r tîm : Brannan o Gaerdydd

Home town: Barry

Yn byw yng: Nghaerdydd

 

Favourite place around Cardiff: Brannan is fond of the beaches around Southern Wales. Two of his favourite places are Barry Island and Llantwit.

Hoff le yng nghyffiniau Caerdydd: Mae Brannan yn hoff iawn o draethau De Cymru. Dau o’i ffefrynnau yw Ynys y Barri a Llanilltud Fawr.

Favourite team: Brannan prefers rugby over football. Hence his support of the Welsh rugby team. He is also a fan of road cycling.

Hoff dîm: Mae’n well gan Brannan rygbi na phêl-droed gan gefnogi tîm cenedlaethol Cymru. Mae’n hoff o feicio ffordd hefyd.

Favourite food: Brannan loves a Hyderabadi curry. He’s traveled far and wide, and this curry is his favourite.

Hoff fwyd: Mae Brannan wrth ei fodd â chyri Hyderabadi. Mae wedi teithio ledled y byd a’r cyri hwn yw ei ffefryn.

Favourite music: Brannan wanted us to mention a particular song despite liking all types of music. Rossini – Semiramide, Overture is a song that he finds soothing.

Hoff gerddoriaeth: Roedd Brannan am i ni grybwyll un gân neilltuol er ei fod yn hoff o bob math o gerddoriaeth Rossini – Agorawd Semiramide yw’r un sy’n mynd â’i fryd.

Hobbies: Brannan has variety of hobbies of which gardening is his favourite. When indoors he is a fan of computers and technology. Further more Brannan can play the piano, guitar and Jewish harp.

Diddordebau: Mae gan Brannan amryw o ddiddordebau a garddio yw’r ffefryn. Pan na fydd allan yn yr awyr agored mae’n mwynhau cyfrifiaduron a thechnoleg. Gall Brannan chwarae’r piano, gitâr a’r delyn Iddewig.

Services (Gwasanaethau)

Brannan covers computer cleaningdata centre cleaninghardware auditing and preventative maintenance in Cardiff.

Mae Brannan yn ymdrin â glanhau a chlirio cyfrifiaduron, clirio canolfan ddata, archwilio caledwedd a gwaith cynnal ataliol yng Nghaerdydd.

Locations (Lleoliadau)

Capital cover all the surrounding areas and counties of Cardiff. Swansea, Newport, Glamorgan, Llanelli, Pontypridd, Abergavenny,  Gloucester, Cheltenham, Bristol and many more.

Mae Capital yn gweithio yn holl ardaloedd Caerdydd, Abertawe, Casnewydd, Morgannwg, Llanelli, Pontypridd, Y Fenni, Caerloyw, Cheltenham a Bryste a sawl dinas ac ardal arall.

Clients (Cleientiaid)

Client include small and large businesses, schools, colleges and government buildings.

Mae ein cleientiaid yn cynnwys busnesau mawr, ysgolion, colegau ac adeiladau’r llywodraeth.

Let us know what you want cleaning and get a free no-obligation quote now. Call 0800 013 2182 or request a quote online here.

Gadewch i ni wybod a oes gennych chi unrhyw beth sydd angen ei lanhau a rhoddwn ddyfynbris i chi yn ddi-rwym. Ffoniwch 0800 013 2182 neu gwnewch gais am bris ar-lein yma.

More informative and entertaining posts on our blog

Rhagor o wybodaeth difyr a diddorol ar ein blog.

, , , , , ,